SUBJECT : तीन शावको को अपना इलाका बताने मिन्डोरा पहुची बाघिन T-123 

 Source: दैनिक भास्कर २3 जनबरी